Công khai thông tin chất lượng giáo dục – Năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục – Năm học 2017-2018

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG THCS LẠC AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập- Tự do-…