TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LẠC AN

Trường trung học cơ sở Lạc An là cơ sở giáo dục công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về mặt Nhà nước; Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Bắc Tân Uyên là cơ quan quản lý trực tiếp về chuyên môn. Chức năng, nhiệm vụ của trường là phát triển giáo dục và thực hiện mục tiêu giáo dục ở địa phương bậc trung học cơ sở theo quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÔNG TIN CHUNG

  • Địa chỉ trường học.
  • Địa chỉ: Ấp 4, xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
  • Số điện thoại: 06503656910.

TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

CHI BỘ

       Lãnh đạo chính quyền trường và các tổ chức đoàn thể chính trị trong trường ( Đoàn Thanh niên CSHCM, Đội Thiếu niên TPHCM, Công Đoàn cơ sở ) về mặt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực giáo dục đào tạo.

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

       Có nhiệm vụ ban hành Nghị quyết các nội dung về chủ trương hoạt động của trường ở từng học kì của năm học. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của trường.

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ( Ban giám hiệu )

       Có  nhiệm vụ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ- tổng kết, báo cáo tất cả các hoạt động trong nhà trường theo đúng Điều lệ trưởng Trung học và yêu cầu của cấp trên quản lý trực tiếp.

ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

       Có nhiệm vụ trực tiếp thực hiện kế hoạch hoạt động của lãnh đạo trường ( Ban giám hiệu ).

CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG

1-   Đoàn Thanh niên CSHCM: Thực hiện công tác Đoàn trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ và chỉ đạo trực tiếp của Đoàn xã và Huyện đoàn.

2-  Đội Thiếu niên Tiền phong HCM: Thực hiện công tác Đội trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ và chỉ đạo trực tiếp Hội đồng Đội xã và Hội đồng Đội Huyện .

3-   Công đoàn cơ sở: Thực hiện công tác Công đoàn trong nhà trường dưới sự lãnh đạo của chi bộ và chỉ đạo trực tiếp Liên Đoàn lao động huyện, Công đoàn giáo dục tỉnh.

HỌC SINH

        Từ khối lớp 6 đến khối lớp 9, là đối tượng chính trong nhà trường, có nhiệm vụ học tập theo nội dung chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.