DANH SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024 (Cập nhật ngày 25/8/2023)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC 2023-2024 (Cập nhật ngày 25/8/2023)

danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_6a danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_7a danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_7b danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_7d danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_7e danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_9a danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_9b danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_9c danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_9d DS HS LỚP 8A – NH 23-24 DS HS LỚP 8B-NH 23-24 DS HS LỚP 8C -NH 23-24 danh_sach_hoc_sinh_sau_ket_chuyen_6a…
Công khai thông tin chất lượng giáo dục – Năm học 2017-2018

Công khai thông tin chất lượng giáo dục – Năm học 2017-2018

Biểu mẫu 09 (Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TRƯỜNG THCS LẠC AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                    Độc lập- Tự do-…