Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

Biểu mẫu 11

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GD&ĐT BẮC TÂN UYÊN

TRƯỜNG THCS LẠC AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 

STT Nội dung Tổng số Hình thức tuyển dụng Trình độ đào tạo  

 

 

 

Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)  

TS

 

ThS ĐH TCCN  

Dưới TCCN

  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

45 39 6     21 18 1 5  
I Giáo viên                    
  Trong đó số

giáo viên dạy môn:

37         19 18      
1 Toán 4         3 1      
2 1         1        
3 Hóa 2         2        
4 Sinh 2           2      
5 Văn 5         3 2      
6 Sử 2         2        
7 Địa 2         2        
8 Anh 3         1 2      
9 GDCD 1         1        
10 KT 1           1      
11 Âm nhạc 1           1      
12 Mỹ thuật                    
13 Tin học 2           2      
14 Thể dục 2           2      
15 Phụ trách phòng tin 1           1      
  Phụ trách phòng lý 1         1        
16 Phụ trách phòng sinh                    
17 Phụ trách phòng hóa 1         1        
18 Phụ trách phòng Anh 1           1      
19 Phụ trách thiết bị 1         1        
20 Phụ trách Đội 1           1      
21 Phụ trách thư viện 1           1      
22 Giám thị 2         1 1      
II Cán bộ quản lý 2         2        
1 Hiệu trưởng 1         1        
2 Phó hiệu trưởng 1         1        
III Nhân viên 6             3 3  
1 Nhân viên văn thư 1   1         1    
2 Nhân viên kế toán 1             1    
3 Nhân viên y tế 1             1    
4 Nhân viên khác 3   5           3  
                     

                                   

                                                                           Lạc An, ngày 06 tháng 9 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG

( đã kí )

Nguyễn Văn Hùng